โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

Benjamarachanusorn School

นักเรียนทั้งหมด 2425 คน จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
เพศ ชาย 233216213167194160
หญิง 231225183203200200
รวม 464441396370394360
วันที่ 20 กรกฎาคม 2567
มาโรงเรียน 14
ชาย 13
หญิง 1
ไม่มาโรงเรียน 2411
ชาย 1170
หญิง 1241
จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาเรียน 103343
ชาย 103243
หญิง 000100
ไม่มาเรียน 463441393367390357
ชาย 232216210165190157
หญิง 231225183202200200

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนันทนา ชมชื่น
ล๊อกอิน